ĐỀ ÁN THÀNH LẬP THÀNH PHỐ DĨ AN

CHỦ TRƯƠNG THÀNH LẬP THÀNH PHỐ DĨ AN THUỘC TỈNH BÌNH DƯƠNG

         - Kế hoạch Lập hồ sơ, Đề án thành lập Thành phố Dĩ An thuộc Tỉnh Bình Dương

         -

         -

TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỦA TRI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN LÊN THÀNH PHỐ DĨ AN

         -

         -

        -

 

Bản Quyền @2018 Văn phòng HĐND- UBND thị xã Dĩ An 

Địa chỉ: Số 10 Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An 

Email: vpubdian@binhduong.gov.vn

Fax: 0650.3742.864    Điện Thoại: 0650.3742.846

Website: dian.binhduong.gov.vn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÁC PHƯỜNG 

 - Cổng thông tin điện tử Phường Dĩ An

      -Cổng thông tin điện tử Phường Đông Hòa

            -Cổng thông tin điện tử Phường Tân Đông Hiệp

 -Cổng thông tin điện tử Phường An Bình

 -Cổng thông tin điện tử Phường Bình An

       -Cổng thông tin điện tử Phường Bình Thắng

 -Cổng thông tin điện tử Phường Tân Bình